O PROJEKTU

Projekt je zaměřen na základě identifikace klíčových potřeb formulovaných ve vztahu k práci učitele ze strany vzdělávací politiky státu a potenciálních zaměstnavatelů.

Těmito potřebami jsou především rozvoj kompetencí učitelů v oblasti oborových didaktik v návaznosti na následující požadavky:

  1. Požadavek na zvyšování kompetencí učitelů v oblasti práce s heterogenními skupinami žáků včetně implementace proinkluzivního vzdělávání
  2. Požadavek na zvyšování kompetencí učitelů v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti na základě akčního výzkumu
  3. Požadavek na zvyšování kompetencí v oblasti implementace nových výukových forem a metod s ohledem na individuální potřeby žáků v rámci heterogenní skupiny
  4. Požadavek na rozvoj kompetencí v oblasti implementace mezipředmětových vztahů a průřezových témat.
  5. Požadavek na těsnější provázání pregraduální přípravy budoucích učitelů na PdF a oblastí praxe (škol), tak aby pregraduální příprava reflektovala aktuální potřeby praxe.

Základní problém, který si projekt klade za cíl odstranit je fakt, že fakulty připravující budoucí učitele na jejich povolání jsou často odtrženy od prostředí praxe a tudíž nereflektují na potřeby praxe. Na druhé straně učitelé působící v praxi často nemají přístup k nejnovějším poznatkům a výstupům výzkumů v oblasti vzdělávání, podpory budování základních gramotností a rozvoje základních  kompetencí.