SC I

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ – Matematická a čtenářská pregramotnost

SC 1 – Klíčové aktivity 


Klíčová aktivita 3: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ prostřednictvím podpory společenství praxe pro matematickou a čtenářskou pregramotnost

 SC 1 – Stručný popis

Stručný popis: V rámci řešení SC1 budeme spolupracovat s Ostravskou univerzitou v Ostravě a Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích jako partnery. Pozornost budeme věnovat čtenářské a matematické pregramotnosti, na podkladě rozvoje sociálních a emocionálních kompetencí, jež ovlivňují kvalitu naplňování klíčových kompetencí deklarovaných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Na tuto oblast se zamýšlíme zaměřit prostřednictvím reflektování podmínek praxe pro efektivní uplatňování vzdělávací nabídky mateřské školy (dále MŠ) v návaznosti na školu primární. Záměrem je eliminovat problémy související s odlišným očekáváním učitelů elementaristů a vzdělávací nabídkou učitelů MŠ.

Projektem bude podpořeno utváření společenství praxe, kdy budou realizovány hospitace, videohospitace, shadowing, teeming a další kolegiální aktivity, které umožní výměnu odborných zkušeností učitelů. Zamýšlíme také propojení pregraduální přípravy budoucích učitelů MŠ s aktivními učiteli. Sdílení zkušeností plánujeme organizovat také s neziskovými organizacemi.

SC 1 – Dokumenty 

SC 1 – Kontakty

Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
odborný metodik SC1 (UPOL)
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra primární a preprimární pedagogiky
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Tel.: 585 635 109
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
odborný metodik SC1 (OSU)
Ostravská Univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a andragogiky
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel: 553 462 715
Mgr. Lukáš Laibrt
odborný metodik SC1 (JU)
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a psychologie
Dukelská 9
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 773 365