Cíle projektu

Cíle projektu jsou navrženy v návaznosti na definovaný problém a identifikaci jeho příčin. Jako klíčové cíle projektu tedy předkladatelé navrhují:

 1. Vytvoření funkčních sítí škol jako partnerů společenství praxí, které sdílejí své zkušenosti, diskutují aktuální problémy a navrhují jejich řešení. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:
  • Posílení vzájemné spolupráce škol zapojených do projektu při předávání zkušeností i nových poznatků
  • Posílení spolupráce škol se zapojenými fakultami připravujícími učitele představující zprostředkovatele nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání na jedné straně a zároveň školy, které v roli budoucích zaměstnavatelů mají své požadavky na budoucí pedagogické pracovníky.
 2. Vytvoření funkčních podpůrných opatření v rámci partnerských sítí směřujících k posilování pedagogických (oborově didaktických) kompetencí učitelů prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe a odborných konzultací.
  V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:

  • Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a metod výuky.
  • Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit.
  • Prostřednictvím výzkumných metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny.
  • Rozvoj dovedností v oblasti práce s heterogenní skupinou.