SC 2

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 SC 2 – Klíčové aktivity 

Klíčová aktivita: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím podpory společenství praxí na UPOL, JČU a OU soustředěných na matematické, čtenářské a informační gramotnosti

Klíčová aktivita: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím podpory společenství praxe na UPOL a OU pro sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty

 SC 2 – Podrobný popis


V rámci specifického cíle 2 budou realizovány činnosti ve dvou klíčových aktivitách, a sice rozvoj žáků v oblasti matematických, čtenářských a informačních gramotností (spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ostravské univerzity) a občanských a sociálních kompetencí (spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity). Zapojen bude také nestátní neziskový sektor. Ve vzájemné spolupráci učitelů základních a středních škol, akademických pracovníků a studentů učitelských oborů, kteří vytvoří společenství praxe, budou sdíleny vzájemné zkušenosti, vytvořeny podklady pro inovaci výuky ve školách a pro úpravu pregraduální přípravy budoucích učitelů základních (a středních) škol na všech zainteresovaných univerzitách.

Východiskem pro činnost budou analýzy kurikulárních dokumentů (ŠVP zapojených škol) a významných výzkumných šetření. V průběhu řešení projektu pak budou realizovány (video)hospitace za účelem sdílení příkladů dobré praxe, nejrůznější kolegiální aktivity s cílem výměny zkušeností a tedy úzkého propojení „světa“ teorie a „světa“ praxe, budou vytvářeny inovované učební materiály obsahující aktivizační metody, bude využíváno akčního výzkumu jako významného zdroje poznatků pro (sebe)reflexi učitele.

Intenzivní spolupráce a diskuse nad aktuálními tématy současného vzdělávání bude zdrojem poučení a inspirace pro všechny zapojené.

 SC 2 – Kontakty

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
odborný metodik SC2 (UPOL)
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Pedagogická fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Tel.: 585 635 173,
e-mail: jitka.plischke@upol.cz
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
odborný metodik SC2 (OSU)
Katedra pedagogiky a andragogiky
Pedagogická fakulta,
Ostravská Univerzita v Ostravě
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel: 553 462 715,
e-mail: josef.malach@osu.cz
Prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
odborný metodik SC2 (JČU)
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta,
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 773 086,
e-mail: tlusty@pf.jcu.cz